НОВИНИ

На 18.03.2021 г. Асоциацията на вносителите на смазочни продукти в България изпрати писмо до Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ с предложение за осъществяване на среща, на която да се получат разяснения относно изменението на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти („ЗЗНН“).

Според измененията на Закона от 2020 г. се разширява кръга на задължените лица, като в обхвата му попадат лицата по чл. 12, ал. 11 и се определят техните задължения.

Чл. 12, ал. 11 от ЗЗНН: „На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната смазочни масла (в т.ч. базови масла), битум, парафинови восъци, нефтен кокс, катран/гудрон и сяра, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива.“