Как да стана член?

Асоциацията на вносителите на смазочни продукти в България е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването и неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на юридическите лица, занимаващи се с внос на смазочни продукти, за насърчаването на тази дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, които имат за предмет на дейност търговия със смазочни продукти.

Членството в Асоциация е доброволно и отворено за всеки, който  споделя целите на сдружението, средствата за тяхното постигане  и приема устава на Сдружението.

Приемане на нови членове на Асоциацията се извършва с решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба от страна на кандидата до УС и представени документи и/или декларации, доказващи, че кандидатът за член отговаря на критериите за членство в Асоциацията. Следва съгласуване на кандидатурата с всички членове на Асоциацията.

Молбата за членство се разглежда от Управителния съвет на Асоциацията в едномесечен срок от нейното подаване.

Размерът на встъпителната вноска и дължимия годишен членски внос се определя от Общото събрание на членовете на Асоциацията.

Изпратете документите за членство на e-mail: office@bglubs.com