УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ“

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице  „АСОЦИАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ“.

 (2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”, чийто статут се определя съобразно българското законодателство.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на юридическите лица, занимаващи се с внос на смазочни продукти, за насърчаването на тази дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: „АСОЦИАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ“

Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, ул. Алеко Контантинов №35 (2) Промяна на адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 6. Сдружението има следните основни цели:

 1. Да съдейства за развитие на добра бизнес среда за вносителите на смазочни продукти в България, основана на принципите на добрите търговски практики и на лоялната конкуренция.
 2. Да защитава интересите на членовете си чрез предприемане на действия, които да отстояват пазарните принципи и законовите разпоредби в Република България.
 3. Да участва в подготовката и предлага за обществено обсъждане на проекти, стратегии, доклади и др. документи, по отношение на пазара на смазочни продукти в България, да отправя предложения до компетентните държавни органи, съдържащи мнението на своите членове, относно законодателството в областта на търговията със смазочни продукти.
 4. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни, технически и технологически актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и министерства и ведомства в страната и органите на ЕС, касаещи вноса на смазочни продукти. Информиране на своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област.
 5. Отстояване на предложенията на Асоциацията пред компетентните държавни органи и регулатори като Министерство на екологията и водите, Министерство на финансите и Агенция Митници, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите и др.
 6. Да съдейства за изграждане на обща за бранша професионална етика и да отстоява нейното спазване от своите членове;

Чл. 7. За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

1. Сътрудничи с държавните органи и организации, имащи отношение към търговията със смазочни продукти.

2. Създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности.

3. Подготовка и участие във финaнсови национални, международни и Евро-програми и проекти и други подобни.

Чл. 8. Сдружението има следния предмет на дейност: защита на интересите на членовете си, развитие на отношенията в тази сфера, както и насърчаване по-добро регламентиране на вноса и търговията със смазочни продукти в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, приходи от стопанисване на имуществото, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 10. (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

(2) Членският внос се дължи до 30 януари на текущата година. За новоприети членове на асоциацията, членският внос се дължи до 30 дни от датата на приемането на новия член.

Чл. 11. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. Консултантска и информационно – издателска дейност;
 2. Организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност;
 3. Кандидатстване по национални, международни и Евро-програми и финнсови проекти и други подобни.
 4. Други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението, позволени от закона.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на посочените в устава цели;

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 12. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Член на Сдружението може да бъде българско юридическо лице, което има за предмет на дейност търговия със смазочни продукти.

(3) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 13. Учредителите на Сдружението са нейни членове от момента на възникване на юридическото лице.

Приемане на нови членове

Чл. 14. (1) Последващо приемане на нови членове на Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба на желаещия до УС и представени документи и/или декларации, доказващи, че кандидатът за член отговаря на критериите за членство в Сдружението, и след съгласуване с всички членове на Сдружението.

(2) Молбата се разглежда в едномесечен срок от подаването й до Управителния съвет на дружението.

(3) Със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с вътрешните устройствени правила на кандидата за членство.

Права на членовете

Чл. 15. Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание и с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет.
 2. Да избира и да предлага за избиране членовете на управителните органи на Сдружението.
 3. Да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението.
 4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението и неговите органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки.
 5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението.
 6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност.
 7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
 8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.

Задължения на членовете

Чл. 16. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението.
 2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в сферата на търговията със смазочни продукти, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти.
 3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението. Да участва в цялостната дейност на Сдружението.
 4. Да се ръководи в своята търговска дейност на пазара от принципите на лоялна и законосъобразена конкуренция и професионална етика, и да работи съгласно добрите практики в бранша.
 5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението.
 6. Да внася редовно членския си внос, в сроковете определени в чл. 10 (2).
 7. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.

Прекратяване на членството. Имуществени последици

Чл. 18. Членството се прекратява:

 1. С прекратяването на юридическо лице.
 2. При подаване на писмена молба до Управителния съвет.
 3. При изключване.
 4. С прекратяване на Сдружението.

Чл. 19. Всеки член може доброволно едностранно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Управителния съвет.

Чл. 20. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

 1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението.
 2. Извършва действия, които накърняват доброто име на Сдружението, на член на Сдружението, накърняват репутацията на бранша и/или възпрепятства постигането на целите на Сдружението.
 3. Злоупотреби със средства на Сдружението.
 4. Не плаща членски внос 2 (два) месеца след определения за плащане срок.
 5. Нарушава някоя от хипотезите на член 16 от настоящия Устав.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет на Сдружението, след констатиране наличието на някое от нарушенията по чл. 20, ал.1 от Устава.

(3) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

(4) В 7 (седем)-дневен срок от вземане на решението по ал. 1, Председателят на УС уведомява писмено изключения член.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. Органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание на членовете на Сдружението.
 2. Управителният съвет.
 3. Председател.

Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

Чл. 23. (1) Членовете на Сдружението се представляват на Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата си.

Чл. 24. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване

Чл. 25. (1) Редовно заседание на Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко от една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

(2) Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(4) Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикването на Общото събрание.

(5) Поканата се изпраща се по имейл до всички членове на сдружението, 14 дни  преди насрочената дата.

Чл. 26. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва настоящия Устав.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението.
 4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 6. Приема годишния бюджет на Сдружението. Взема решение за разпределяне на печалба.
 7. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос.
 8. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване.
 9. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
 10. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.
 11. Взема решение за участие в други организации.

Кворум

Чл. 27. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същия ден при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(3) Протоколът заедно с приложени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга. Книгата е достъпна за всички членове на Сдружението.

Вземане на решения

Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат, както следва:

 1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се вземат решенията по чл. 26, т. 1 и т. 4 от настоящия Устав.
 2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

(3) Решения относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателя на Сдружението.

Право на глас

Чл. 30. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител, собственик или свързано лице или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен съвет

Чл.31. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет:

 1. Ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.
 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
 3. Приема и освобождава членове на Сдружението.
 4. Избира Председател от своите членове.
 5. Свиква Общото събрание по определения от Устава ред.
 6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението.
 7. Разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет.
 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението.
 9. Определя броя, функциите и възнаграждението на администрацията на Сдружението.
 10. Приема правила за контрол върху направените дарения.
 11. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
 12. Взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на Сдружението.
 13. Взема решения за създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности на Сдружението.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания всеки месец.

(4) Управителният съвет се отчита периодично (поне веднъж годишно) пред Общото събрание за дейността си.

Състав

Чл.32. Управителният съвет се състои от минимум 3 члена физически лица – представители на членовете на Сдружението, включително и Председател.

Чл.33. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 (3) Председателят на Управителния съвет е Председател на сдружението.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

 1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт.
 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението или член на Сдружението.
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от 6 (шест) месеца.
 4. Когато действа в разрез със задълженията си.
 5. При подаване на оставка.
 6. По искане на члена на Сдружението, номинирал члена на Управителния съвет.

(5) Мандат на член на УС може да бъде прекратен доброволно също и при деклариране на оставка пред Общото събрание на негово заседание, като в този случай не е необходимо подаване на оставка в писмен вид.

(6) В случай на подадена молба за прекратяване на мандат на член на УС, тази молба се разглежда от Общото събрание в 3 (три) – месечен срок.

Чл.34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Свикване

Чл.35. (1)  Управителният съвет изготвя график на заседанията си. Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя.

(2) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко двама от членовете му. На заседанията може да присъства и легитимен представител на всеки от членовете, който няма свой представител в Управителния съвет.

(3) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в определения в чл. 33, ал. 3 срок, то може да се свика от всеки от членове му.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.36. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на сдружението (независимо дали са членове на Управителния съвет или не). Решенията по чл. 31, ал. 2, т. 2 и т. 9 и по чл. 44, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(2) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и подреждат в нарочна книга.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет и общо от поне две трети от членовете на сдружението.

Председател

Чл. 37. Председател на Сдружението може да бъде само дееспособно физическо лице – член на Управителния съвет.

Чл. 38. Председателят се избират за срока по чл. 33, ал. 1 от Устава.

Чл. 39. (1) Председателят на Сдружението:

 1. Представлява Сдружението. За целта представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване на Сдружението в АВ.
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 3. Свиква Управителния съвет.

(2) Председателят има право да извършва всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) За своята дейност Председателят се отчита пред Общото събрание.

Чл. 40. Мандатът на всеки Председател на Сдружението се прекратява от Управителния съвет:

 1. По негова молба, заявена писмено пред Управителния съвет.
 2. Когато действа в разрез със задълженията се и с това пречи на нормалната работа на Сдружението.
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.
 4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено).
 5. При смърт.
 6.  

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 41. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 42. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на АСОЦИАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ, състояло се на 22.02.2021 в гр. София.