За нас

Асоциация на вносителите на смазочни продукти в България е юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2021 г.

Ние се обединяваме, за да можем да да постигнем следните цели:

  • Развитие на добра бизнес среда за вносителите на смазочни продукти в България, основана на принципите на добрите търговски практики и на лоялната конкуренция;
  • Защита на интересите на членовете си чрез предприемане на действия, които да отстояват пазарните принципи и законовите разпоредби в Република България;
  • Изграждане на обща за бранша професионална етика и да отстоява нейното спазване от своите членове;
  • Комуникация с държавните органи, имащи отношение към регулациите за бранша с цел еднакво и справедливо третиране на всички фирми;